Be ready. Always ready.

Бъди готов. Винаги готов.

Wall paper for propaganda, news and outright lies.

Стенвестник за пропаганда, новини и откровени лъжи.

PROPAGANDA It's simple 'CAUSE WE MAKE IT DO NOT FAKE IT / kadikom Ⓡ

Good evening ladies and gentlemen. Here is the news.

Добър вечер дами и господа. Ето и новината.

WE ARE GOING UNDER It's simple 'CAUSE WE MAKE IT DO NOT FAKE IT / kadikom Ⓡ
HERE IS THE NEWS It's simple 'CAUSE WE MAKE IT DO NOT FAKE IT / kadikom Ⓡ
it's all inside your head It's simple 'CAUSE WE MAKE IT DO NOT FAKE IT / kadikom Ⓡ

In this world that's becoming darker and darker, you can't trust anyone but us.

В този свят, който става все по-тъмен и по-тъмен, не можете да се доверите на никого, освен на нас.

They tell you lies It's simple 'CAUSE WE MAKE IT DO NOT FAKE IT / kadikom Ⓡ

It's propaganda time. Here is the news.

Време е за пропаганда. Ето и новината.

Whatever you wanna hear today, we'll give it to you. Yes, everything is a mess. Yes, no one is safe. But you've got us. So just stay tuned, it's propaganda time.

Каквото искате да чуете днес, ние ще ви го дадем. Да, всичко е бъркотия. Да, никой не е в безопасност. Но имаш НАС. Така че просто следете, време е за пропаганда.

Boom-Boom It's simple 'CAUSE WE MAKE IT BOOM DO NOT FAKE IT / kadikom Ⓡ

So if you're shaking and taking us for truth, we have to tell you, you still don't have a clue.

Ако треперите и ни приемате за истина, трябва да ви кажем, че все още нямате никаква представа.

HAVE TO TELL YOU It's simple CAUSE WE MAKE IT 'CAUSE WE CAN DO NOT FAKE IT / kadikom Ⓡ

Before you know, they will make your world go round. You will be shocked, when we tell you what we found.

Преди да разберете, те ще накарат света ви да се завърти. Ще бъдете шокирани, когато ви кажем какво открихме.

The five-year plan for 4 years It's simple 'CAUSE WE MAKE IT DO NOT FAKE IT / kadikom Ⓡ

Left - right. Left - right.

Report given - report accepted.

Леви - десни. Леви - десни.

Рапорт даден - рапорт приет.

ETERNAL FRIENDSHIP It's simple 'CAUSE WE MAKE IT DO NOT FAKE IT / kadikom Ⓡ

Captain's Star Log. We're stuck in a black hole. Quadrant zero to one. I re-read old newspapers. Still, I have to occupy my mind with some work. I'll keep you updated. Computer - turn on the sleep program.

Капитански звезден дневник. Заседнахме в черна дупка. Квадрант нула към едно. Препрочитам стари вестници. Все пак трябва да занимавам ума си с някаква работа. Ще ви държа в течение на нещата. Компютър - включи програма за заспиване.

Hello worldwide It's simple 'CAUSE WE MAKE IT DO NOT FAKE IT / kadikom Ⓡ