strange new

Captain's Star Log. Star date. Stories and emotions. Love - what would we be without it?

You feel so lost, so detached, so alone, but you're not. In all our searching, the one thing we found that made the emptiness bearable was that we needed each other.

Капитански звезден дневник. Звездна дата. Истории и емоции. Любовта - какво щяхме да бъдем без нея?

Чувстваш се толкова изгубен, толкова откъснат, толкова сам, но не си. В цялото ни търсене единственото нещо, което открихме, което направи празнотата поносима, е че се нуждаем един друг.

kadikom guru b2b search